HTML

6tila

A blog azon filmeket tartalmazza amiket én már láttam és bátran merem ajánlani bármelyik látogatómnak. Ha pár nap kimarad, az nem lustaságból ered, hanem mert vagy olyan filmet néztem amit nem szeretnék tovább ajánlani, vagy egyszerűen nem néztem azon napokon filmet.
Amennyiben neked is tetszett a film és kedvet érzel értékelni azt megteheted a filmek előzetese alatt található "Szólj hozzá" részben.

A linkek aktuálisságáért csak a blogbejegyzések megszületésekor tudok felelősséget vállalni, akkor minden link ellenőrzött, és valós. Az idő elteltével a linkek tartalma és érvényessége változhat. Torrentek esetében a le és feltöltők száma állandóan változik, és egyes esetekben a torrent maga is törlődhet a gazdaoldalról. Felíratok esetében ugyanez a helyzet, a gazdaoldalon történő változások, javítások, áthelyezések módosítják a linkek tartalmát és érvényességét. Ezekért elnézést kérek, de azt beláthatjátok, hogy nem ellenőrizhetem minden linkemet időszakosan sem. De ha ti jelzitek felém a változásokat, hibás linkeket, készségesen javítom őket az aktuális lehetőségekhez képest.

Linkajánló

Filmajánlók első kézből:
www.chrisdry.com

Nemzetközi torrent kereső:
BTjunkie.org

Az ázsiai filmek tárháza:
Asia Torrents.com

Felirat keresők:
Feliratok.hu
Feliratok.org
Opensubtitles.org
Horrorfreaksubs.try.hu
The L world
Hosszupuskasub.com
Subs.tu

Saját időzítésű, vágású felirataim:
-->>>Kattints ide a megtekintésükhöz!<<<--

Letöltő programok

Direkt letöltő (rapidshare, hotfile, stb.) több link 1 kattintással:
JDownloader

Torrent letöltő:
µTorrent

eMule letöltő és szerverek:
eMule + eMule szerverek

Utolsó kommentek

Látogatók

A számláló indítása: 2010.03.09 20:00 free counters

1 liter könny (1 リットルの涙, 1 litre of tears (2005))

6tila 2011.10.05. 20:48

Ez az első eset, hogy nem a filmről írt kritikát mellékelem, mert nem találtam, és most nincs időm új kritikára, de mindenképpen meg akarom osztani veletek ezt a filmet is. A leírás a film alapját képező sorozatról íródott, de lényegében felvázolja a film történetét, és hangulatát. Egy igazi dámáról van szó, mely az élni akarásról, és a végletekig való kitartásról szól.

Az 1 リットルの涙, (angol címén 1 litre of tears vagy A diary of tears) egy meg­tör­tént ese­tet dol­goz fel. Én a japán tv-s drá­má­ról fogok írni, ami az Aya Kitō által 1986-ban, halála előtt pub­li­kált nap­lón alap­szik — igaz, van­nak benne vál­toz­ta­tá­sok —, ugyan­úgy, ahogy a 2004-ben készült film.

A dráma Ikeuchi Ayá­ról, egy 15 éves átla­gos lány­ról szól, aki egy­szer­csak azt veszi észre, hogy gond­jai van­nak a moz­gás­sal, gyak­ran esik el. Ezzel már az első epi­zód­ban szem­be­sü­lünk, ami­kor egy jele­net édes­any­ját mutatja, akit az orvos épp arról vilá­go­sít fel, hogy a lánya egy gyó­gyít­ha­tat­lan dege­ne­ra­tív neu­ro­ló­giai beteg­ség­ben szen­ved, ami ráadá­sul nagyon ritka is, és az idő elő­re­ha­lad­tá­val elveszti teste fölött az ural­mat: elő­ször gond­jai lesz­nek a futás­sal, járás­sal, majd a beszéd­del, végül az egé­szen egy­szerű moz­du­la­tok­kal, és egy­ál­ta­lán nem fog tudni beszélni. Ám a tör­té­net ele­jén Aya erről mit sem tud, lel­ke­sen indul az isko­lába meg­írni a fel­vé­teli tesz­tet, hogy fel­vé­telt nyer­jen az új közép­is­ko­lába. Azon­ban a buszon elal­szik, így igen­csak késésbe kerül, és mikor fel­éb­red két­ség­be­esve kezd futni a suli felé. Útköz­ben is egy­szer elesik, majd egy bicik­li­tá­ro­ló­nál mégegy­szer, amit a szin­tén késés­ben lévő Asō Haruto is végig­néz. Elő­ször nem tűnik túl segítő­kész­nek, de ami­kor elered az eső, Aya pedig vérző térd­del sán­ti­kálva igyek­szik össze­ka­parni a hol­mi­ját, fel­ajánlja neki a fiú, hogy elvi­szi a bicik­li­jén. Így ismer­ke­dik meg Aya Haru­tó­val, aki szép las­san annyira meg­ked­veli a lányt, hogy akkor sem hagyja cser­ben, ami­kor a beteg­sége már nagyon súlyossá válik.A felév­te­lin per­sze mind a ket­ten sike­re­sen átmen­nek, és Aya a bará­ta­i­val lel­ke­sen kezd neki a tan­év­nek. Még kosár­lab­dára is jár, és igen ügyes benne.

Ayá­nak össze­tartó, vic­ces csa­ládja van. Édes­apja tofu­ké­szí­tésből él, édes­anyja egész­ség­ügyi tanács­adó, továbbá van két huga és egy öccse. Haruto élete nem ilyen vidám és vál­to­za­tos. Édes­ap­já­val él (aki mel­les­leg orvos) és nem túl jó a viszo­nyuk. Ráadá­sul új tanu­lók­ként őt és Ayát választ­ják meg osz­tály­fe­lelős­nek, akik­nek meg kell szer­vezni az ének­kari ver­senyre az elő­ké­szü­le­te­ket. Ez az alka­lom azért lesz fon­tos Ayá­nak, mert eddigre már kide­rí­tette, hogy valami baj van a tes­té­vel (édes­any­já­val elment orvos­hoz, aki reha­bi­li­tá­ciót aján­lott neki, bár az okot pon­to­san nem mondta meg, vala­mint inter­ne­ten utá­na­né­zett a beteg­ség­nek amire gya­na­ko­dott, és ami­nek egy elő­re­ha­la­dott stá­di­u­má­ban szen­vedő fér­fi­val talál­ko­zott már a kór­ház­ban), és az előa­dás után szü­le­i­vel együtt elmegy az orvos­hoz, hogy meg­tudja: tény­leg ebben a ritka beteg­ség­ben szenved-e. Ezért az ének­kari ver­seny az utolsó olyan pil­la­nat, ami­kor még nem biz­tos semmi, ami­kor még meg­pró­bál­hat a bol­dog tudat­lan­ság­ban elmerülni.

Az igazi Aya

A tör­té­net további fej­le­mé­nyeit nem mesél­ném el, csak meg­pró­bá­lom össze­szedni, hogy miért is hagy olyan mély nyo­mot az ember­ben, mert az biz­tos, hogy aki figyel­me­sen nézi végig a része­ket, az nem bírja ki sírás nél­kül. A drá­ma­i­ságra ráját­szik, hogy a néző már a soro­zat leg­ele­jén tudja, hogy mi lesz a lány sorsa, rövid jele­ne­tek vil­lan­nak fel, mely a beteg­ség későbbi stá­di­u­mait mutatja, pél­dául ami­kor Aya már alig tud írni, és ami­kor szív­szo­rító kér­dé­se­ket tesz fel nap­ló­já­ban édes­any­já­nak: “Anya, férj­hez fogok valaha menni?” A hatást erő­síti, hogy Ayát min­denki sze­reti, bará­tok­kal és egy sze­rető csa­lád­dal van körül­véve, ráadá­sul a sze­re­lem iránti érdeklő­dés is meg­je­le­nik, egy kosa­razó felsőbb­éves fiú sze­mé­lyé­ben. Mindez tel­je­sen meg­vál­to­zik: a kosa­ras fiú, aki kez­det­ben szin­tén érdeklő­dött Aya iránt, cser­ben­hagyja őt, miután nyil­ván­va­lóvá válik a beteg­sége; a kosár­lab­dát abba kell hagy­nia; ami­kor pedig toló­székbe kerül, és bará­ta­i­nak min­den­ben segí­te­niük kell neki az isko­lá­ban, már szá­mukra is csak teherré válik. Az isko­lát is el kell hagy­nia, moz­gás­sé­rül­tek­kel fog­lal­kozó intéz­ménybe köl­tö­zik. Egye­dül a csa­ládja és Haruto — aki egyéb­ként kita­lált sze­replő, a való­ság­ban nem volt ilyen fiú Aya mel­lett — nem hagy­ják cser­ben, ők azok, akik min­dig mel­lette állnak, akik moso­lyog­nak rá, ami­kor sírni tud­ná­nak a szo­mo­rú­ság­tól. És ugyanez igaz Ayára is, ő is pró­bál erős lenni, hogy szü­le­i­nek ne okoz­zon még nagyobb fáj­dal­mat. A drá­mát erő­síti ezen kívül, hogy min­den epi­zód­ban mutat­nak be képe­ket az igazi Ayá­ról és idé­ze­te­ket a köny­véből. És végül, de nem utolsó sor­ban, fon­tos a zene, ami töké­le­te­sen passzol a soro­zat han­gu­la­tá­hoz és mon­da­ni­va­ló­já­hoz. A két leg­több­ször elő­for­duló szá­mot a Remi­o­ro­men adja elő: Konayuki és San­gatsu Koko­noka címmel.

Drá­má­ról van szó, tehát sejt­hető, hogy mi lesz a vég­ki­fej­let, ezt már a beteg­ség első jel­lem­zé­se­kor tudni lehet. Az egy­szerű, de erős mon­da­ni­való, melyet Aya nap­ló­be­jegy­zé­se­i­ben fogal­maz meg, a követ­kező: Már maga a tény, hogy élünk, cso­dá­la­tos dolog.
(forrás: japanfelderito.hu/egy-liter-konny)

Torrent fálj: Ichi.Rittoru.No.Namida.2005.DVDRip.XviD-AsiSter.torrent
Magyar felírat: Ichi.Rittoru.No.Namida.2005.DVDRip.XviD-AsiSter.srt
(köszönet a felíratért HunVista)

7.4

 

Szólj hozzá!

Baraka (1992)

6tila 2011.10.02. 21:13

A Föld 24 országában forgatott Baraka viccesen szólva Barakatsi is lehetne, hiszen az alkotók Godfrey Reggio örökérvényű Koyanisquatsiját alapul véve szándékoztak instrumentális filmet forgatni bolygónk minden fellelhető csodájáról. Utazás ez, semmi több: tükör a civilizált ember orra elé. Az élet folyamatát csodálatos lenyomatok támasztják alá majd' másfél órán keresztül - zuhogó vízesés, napfényben és vízben fürdőző állatok, átszellemült istentiszteletek tanúsítják az áldást (a film címe), mint isteni ajándékot. A vallás a harmadik világban hétköznapi eledel, az itt élők szeme erről tanúskodik, nem úgy a föld másik pontján. Az eklektikus zene a végletekig fokozza a fenséges hatást, amelyre villámként sújt le a fejlett nyugat kuszasága: az ember itt fegyver, az állat maximum tárlat. De lássuk be, egy erdőben ugyanúgy lehet bolyongani, mint a helyén felhúzott bevásárlóközpontban, éppen ezért el kell higgyük, hogy alapvető különbségek nincsenek (soha nem is voltak) ember és ember között. A válasz a harmónia megteremtésére nem érkezik meg, csak körvonalazódni látszik. Zakatol, lüktet az élet, de vajon megtudjuk, hogy hova tart? Az operatőri munkát nem érheti szó, rendesen kitettek magukért. Az autó- és repülőforgalom gyorsított bemutatása ugyan elég közhelyesre sikeredett, de a fatalizmust nem csak ez az egy elem húzza alá. Elég, ha a klaviatúrát elemző munkást nézzük, aki hátulról néz a műre, mielőtt kiadná a kezéből, de szólhatnék a keleti prostituáltról is a felhőkarcolók tövében. A szomorú igazság az, hogy kevés ilyen film készül, mert nincs időnk megállni, hogy megcsináljuk. Már csak ezért is megéri becsben tartani.

Torrent fálj: Baraka (Special Edition)(2001)DivX.torrent
Magyar felírat: A filmben nincs szöveg

8.3

 

Szólj hozzá!

Méretes hősök (Ten Inch Hero, 2007)

6tila 2011.09.27. 14:19

Ismét Chrisdry barátomnak köszönhetem, hogy figyelmembe ajánlotta ezt a filmecskét. Bátran merem állítani, hogy az utóbbi 10 év egyetlen olyan vígjátéka amin nem unatkoztam, hanem elejétől a végéig szórakoztatott. Talán azért mert nem idiótákról szól, hanem érző emberekről. Jól kidolgozott történet, karakterek és dialógusok. A pólófeliratokon pedig szakadtam meg a röhögéstől...

A kritikát filmkeltes.blog.hu -ról vettem kölcsön, de szerintem egy jól megfogalmazott írást idézni nem szégyen, inkább megtiszteltetés.

 

 

Hú de régen volt már ismeretlenül nagyot szóló film, kérem szépen. De ami késik, nem múlik alapon, a Ten Inch Hero előjött a semmiből, oly "noname szinten", és egyszerűen magával ragadott az egyszerűségével, minden szépségével. Az echte romkom, amely nem terem minden bokorban, és amit nem láthatsz minden nap. Most komolyan. Pedig biztos sokan nem hisznek nekem, de én akkor is megveregetem a saját vállamat, nem csak képzeletben, hogy láttam valamit benne, amitől azt mondtam, erre érdemes lesz odafigyelni. És tessék, ahogy azt kell, annak rendje és módja szerint a megérzéseim most sem hagytak cserben, pedig aztán nem is vagyok elvakult, elfogult Supernatural meg milyen fanatikus, rajongó, (erről majd később) csak egyszerűen egy olyas valaki, aki világgá kürtölheti a világnak szárnyai alá véve a filmet, hogy egy élvezetes, nagybetűs vidámság ez, telis-tele élettel.

 

 
 
Ez a filmfesztiválokon edződött mozi, minden elemében, képkockájában hordozza a maximális szórakozást, nem csak jókedvvel, hanem még egy kis drámával is, olykor-olykor. Hirtelen, így még a film alatti sokkban, mikor gépelem e sorokat, azon tűnődőm, hogy lehetne jól összefoglalni a Ten Inch Hero-t, úgy, hogy másnap, mindenki szaladjon elé megnézni. Nem is tudom, talán négy (lehet az öt is) emberről szól, akik annyira fiatalok, és annyira különbözőek, de mégis egy helyen dolgoznak, és ott vannak egymásnak, nem csak a bajban, hanem mindig. Na jó ez az egész most, ez a szinopszis, ilyen barátságos, összeborulásos snittekre enged következtetni, ami azért nem teljesen igaz, csak félig. Kibontom, oké...
 
Mindannyian keresnek valakit. Van, aki szerelmet, van, aki csak egy társat. Van, aki a múltját, van, aki a jövőjét. Fiatalok, így előttük áll az élet java. Azonban mindig vannak rögök, az úton, amiken valahogy át kell jutni, ahhoz, hogy továbbléphessünk. Ezek a rögök, a szívünkben keletkeznek, legtöbbször, amikor nem hagyják, hogy megtegyük a következő lépést, még a múlt foglyai vagyunk. Bár vannak, olyanok, akik meg élvezik az élet minden egyes csíráját. Állandóan jövés-menésbe vannak, de érzik ők is legbelül, hogy valami hiányzik nekik is. Úgy ahogy, egy olyan embernek, aki csak naphosszat a számítógépe lőtt ülve, egy idegennel osztja meg az életét, azért, mert körülötte kizárólag a jót látja, a tökéletes embereket. És nem utolsó sorban vannak olyanok, akik egyediek, unikumok. Ahogy öltöznek, ahogy beszélnek, az ő életük, más. Olyan individualista, egyedülálló személyek ezek, akik különcök, de képesek a változásra, csak nehezen adják be a derekukat. Na igen. Több mint valószínű, hogy sokak ez utóbbiban látnák, vagy látják viszont önmagukat. Ne tovább egy olyan arcot, akit csak ma láttak a sarkon, ugyanilyen ékszerekkel, hajjal, és a többi. Nem kell ecsetelnem, ha jól gondolom, mit jelent az első benyomás, megbélyegzés esete…
 
Az egész film annyira karakteres. Bemutatja az élet két oldalát. S ehhez, mindössze csak annyit tesz, s csak annyi szükségeltetik, hogy embereket, a mai világ fiatal típusait, ideáljait zárja össze egy boltba, mindenféle kínnal, bajjal és egyébbel. Ügyes húzás, ami nem is lenne nagyon új keletű, de kimagaslik a mezőnyből, mert minden egyes porcikáján érződik a life filing. Kiválóan.  

 
A lényeg a lényeg, hogy akár, mi is lehetnénk a vásznon, vagy akár mi is felfedezhetjük magunkat, valakiben. Iszonyat jól eltalált karakteres mozi, amiben minden a helyén van. A színészektől kezdve a dialógusokig minden. De ami a legnagyobb fegyverténye a Ten Inch Hero-nak, hogy hangulatos, ahogy szoktuk mondani filmes szlenggel, feel-good. S ezt elhiheted nekem.
 
Pedig elsőre még az szűrhető le belőle, hogy na igen, az újabb fiataloknak szóló igazságosztó film következik, ami aztán kivetkőzik magából egy ponton, és nagy hálivúdi ömlengéssel fejezi be a fiatalok eme történetét. De mondom, feltételes módban, erre számítanánk. Azonban már az előzetes is azt ígérte, hogy itt ettől nem kell tartanunk. Hisz Betsy Morris forgatókönyve maga az élet, váratlan fordulatokkal, és történetekkel.

Egy percre sem erőlködik. Egy meglepetés az egész, amit tátott szájjal bámulsz. Végig mulattat, hol megnevetett, hol megsirat. Bár ez utóbbi egy kicsit túlzás, ám mégse elképzelhetetlen, már akinek, bárkinek. Még egy más szóval: üdítő. Élvezed az első perctől fogva. Egyszerű a film, s ebben a rejlik az ereje. Annyi, de annyi érzést tud kiváltani az emberből, hogy az már leírhatatlan, s amire sok hálivúdi agyonpénzelt, meg hájpolt film nem is nagyon képes. Nem tudnak vele harcba szállni. Az egésznek a gyönyörűsége, hogy képkockáról-képkockára derülnek ki dolgok, a főhőseinkről, azoknak a múltjairól. De rosszul hiszed, ha ilyen percenként felugró múltas snittekre aposztrofálsz ezelőtti soraimból, mert itt a szövegkörnyezeten, miket is beszélek, a szövegen van a hangsúly. Nagyon jól megírt párbeszédek, ahogy azt már említettem, amelyek végig odatudnak szögezni a filmhez. És hát akkor még nem is beszéltem a színészekről, ugye?
 
A szereposztás pazar. Elisabeth Harnois, Clea DuVall, Sean Patrick Flanery, Jensen Ackles, Danneel Harris, Alice Krige és John Doe. Nem tudom, kinek mit mondanak az itt felsorolt nevek, nekem elég keveset, be kell valljam, de ezek után, a film láttán, bizonyára majd a legközelebbi filmjeikben, majd jó és meleg szívvel tudok visszaemlékezni ezekre a produkciókra. Ugye, Ackles a legnagyobb arc a filmben, ez nem vitás, úgy is, hogy fentebb említettem közöm nincsen a Supernatural című sorozathoz. Aztán Clea-t meg Sean Patrick-et is láttam már valahol, Danneel-be meg épp a Harold&Kumar második részében futottam bele, míg Elisabeth meg egyszerűen csak szép volt. Szóval összefutottam már velük, valamikor, de most igazán sikerült nagyot robbantaniuk, hisz senkire nem tudok egy rossz szót szólni. Az igazi nagy csapatmunka!
 

Az, hogy mindenki tolong e film után, az nem csoda. Konklúzió: szórakoztat. A befejezés nem adja meg mindenre a választ, a nézőre bízza ezt, a végfőcím után. Apropó befejezés, talán a film egyetlen gyengéje volt,  olyan, ami szerény véleményem szerint nem illet képbe, sehogy se. A kilenc pont jár neki, ne tovább a hónap meglepetése, és az utóbbi idők egyik legfilgúdabb romkomjához volt szerencsém, amit biztosan sokszor vissza fogok még nézni. Addig is szóljon füleimnek, a még nem említett, utolsó szó jogára tartogatott ütős zenei anyaga, ami hozza is vissza az emlékeket…ja és kötelező látni!
(forrás: http://filmkeltes.blog.hu/2009/01/29/ten_inch_hero_2008 )


Torrent fálj: Ten.Inch.Hero.2007.DVDRip.XviD-Ruby.torrent
Magyar felírat: Ten.Inch.Hero.2007.DVDRip.XviD-Ruby.srt
(köszönet a felíratért Lazy - Kabuki )

7.3

 

4 komment

A leleplező (The Whistleblower, 2010)

6tila 2011.09.20. 14:26

Ismét egy olyan filmmel jelentkezem, amit a mindennapok embere nem nézne meg. És itt most nem művészi jellegű, vagy horrorisztikus mivolta, vagy a szexuális tartalma miatt nem néznének meg, hanem mert egyszerűen nem engedik megnézni. Gondolom sokakban felmerül a kérdés hogy kik nem engedik, vagy mi van egyáltalán most?

A film az életről szól, a "nagy emberek" életéről, ahogy eltapossák a "kisembereket". Azokról az emberekről akikre felnéz a társadalom, akikre büszkék lehetnénk... de nem, ők nem nagy emberek, ők nem emberek, ők a napjaink hányadékában úszó takony.

A filmnek nagy port kéne kavarni, de ahhoz a nézőknek látni is kéne.. ami nem fog bekövetkezni, mert minden országban, minden városban vannak olyan érdekek akik ezt nem fogják engedni.

Érdekes módon alakult az eddigi bemutatók sora: 

2010 szeptember Canada (Toronto International Film Festival), közel fél év telik el, 2011 január USA (Palm Springs Internation Film Festival), (Santa Barbara Film Festival), (Portland International Film Festival), 2011 tavasza (Miami International Film Festival), (San Francisco International Film Festival), (Boston Independent Film Festival).

Érdekes, hogy csak filmfesztiválokon szerepel a film, és kik jutnak be azok nézőterére... hát a "nagy emberek". Azok a mocskok akik magukra ismerhettek a filmben.

2011 június: Dániában mutatják be először a kisembereknek korlátozás nélkül. Ebben a dán szereplőgárda is fontos szerepet játszhat, ugyanis a rendező, több nagyon jó dán színészt is szerepeltetett a filmben.

Közel 1 év telik el 2011 augusztusában korlátozott számban vetítik az amerikai mozik, és Braziliában felkerül DVD-re, ami elindítja világjáró útjára a DVDRiP-eket, és BDRip-eket, így kerül az emberek közzé, illegálisan. Augusztusban még kikerül a távol keletre, és Mexicoba Argentínába.

2011 szeptember végén újra eléri európát, de hol, hát Svájcban a német nyelvű régiókban, és Németország egyes területein. És ennyi. Ez egy olyan film amit jobb ha nem néznek meg az emberek, mert még olyat látnak amit nem szabad.

A történetről a filmdroid.blog.hu-ról.
Kathryn Bolkovac amerikai rendőrnőnek pont kapóra jött, hogy békefenntartóként elmehet Boszniába, ami éppen próbált kigyógyulni a háború okozta sebekből. Az országba érve hamarosan szembesül a helyi rendőri erők hozzáállásával, hiába nyugodtak le valamelyest a kedélyek, az etnikai ellentétekkel és hosszú ideje uralkodó utálatokkal nem lehet mit kezdeni. Ha valaki például muszlim arra maximum egy ráköpnek egy adagot, de egyébként nem érdekel senkit, hogy mi lesz vele. Bolkovac lelkiismeretesen próbálkozik, hisz végső soron segíteni jött és erőfeszítéseire felfigyelnek, mondhatni előléptetik. Hamarosan rájön, hogy a környéken virágzik az embercsempészet, főleg a szexkereskedelem, a rendőrök nyakig benne vannak és a kéksapkások is nyakig benne vannak az ügyletekben. Egy fecske nem csinál nyarat, tartja a mondás és Bolkovacra felettébb igaz. Az ügyben támogatói, segítői alig akadnak, ugyan akad egy-két ember a felső szintekről, akik mellette állnak, ám ők inkább passzív szemlélőként veszik ki részüket, csak lelkesítő szavakkal tudnak szolgálni. Az elszánt amerikai rendőrnőt küldik előre a csatasorba, aki bősz tigrisként küzd a tehetetlen meggyötört lányokért. Egyedül az árral szemben, úgy kell megtennie minden lépését, hogy kollégái ne tudjanak róla, ráadásul ha szerez is bizonyítékot, akkor csak a helyiek kezén csattanhatna a bilincs, mivel a békefenntartók a diplomáciai mentesség kényelmét élvezik. Falakba ütközik és falak veszik körül, a felettesek pedig behunyják a szemüket, nem érdekük, hogy beismerjék a nő állításait, megrendülne a nemzetközi közösség hite és a bevétel is csökkenne. A fránya pénz, mert hát a békefenntartók jelenléte is milliókkal növeli egyesek bankszámláját. Nem csak a főhősnőn, de a nézőn szintén eluralkodhat a kétségbeesés és a kilátástalanság alagútjában csak néha csillan fel a fény, de elég hamar ki is huny, ráadásképp a kereskedelmet űző jelvényesek egy idő után már szinte nyíltan Bolkovac képébe röhögnek. Mivel a produkció nem kapott túl nagy figyelmet köszönhetően a gyér marketingnek (vagy esetleg néhány fejes közbenjárásának?), így Rachel Weiszt sem fogják jelölni alakításért díjakra, pedig megérdemelné.
(forrás: filmdroid.blog.hu/2011/09/12/roviden_the_whistleblower)

Torrent fálj: The.Whistleblower.2010.LIMITED.DVDRip.XviD-AMIABLE.torrent
Magyar felírat: The.Whistleblower.2010.LIMITED.DVDRip.XviD-AMIABLE.srt
(köszönet a felíratért szempont)

7.2

 

1 komment

Zavaros víz (DeUsynlige, Troubled Water (2008)

6tila 2011.09.06. 21:22

Jan Tomas Hansen 12 éves börtönbüntetését tölti gyermekgyilkosság vádjával. Egy váratlan munkalehetőség miatt (kisegítő orgonistát keresnek szülővárosa templomában) felfüggesztik büntetését és feltételesen szabadlábra helyezik. A film többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy képes-e egy házaspár megbocsájtani annak a fiúnak, aki saját fiúk eltűnését/halálát okozta. Megérdemel-e a fiatal Jan Thomas még egy esélyt, hogy jóvá tegye bűneit, vagy örökre elkárhoztatott?
Ez az északiak finom modorában kibontakoztatott kegyetlen dráma véletlen egybeesések sorozatán keresztül tálalja a válaszokat.

Ismét egy skandináv film, ismét hihetetlen jó színészi játék. A történet szerkezete pedig magasba törő. Ismét egy olyan film, amit bátran ajánlok mindenkinek.
Mindenkinek figyelmébe ajánlom a DVD borítóját is, melyen a két arc ábrázolása sem egy megszokott módot történik.

Torrent fálj: De.Usynlige.2008.DVDRip.XviD-DnB.torrent
Magyar felírat: De.Usynlige.2008.DVDRip.XviD-DnB.srt
(köszönet a felíratért MrT és Omerta)

8.1

 

2 komment